TWiki> HEP Web>WebHome (revision 31)EditAttach

Wigner RCP, Institute for Particle and Nuclear Physics
Department of High Energy Physics
(Nagyenergiás Fizikai Osztály)

Particle Detectors (Részecskedetektorok) Hadron Physics _(Hadronfizika)_ Standard Model, New Physics _(Standard modell, új fizika)_

Department head (osztályvezető): Siklér, Ferenc
Belső információk Key

Research groups _(Kutatócsoportok)

Aktuális pályázatok

A hírekben

Events, meetings _(Események, megbeszélések)

A magyar CMS-csoport Budapest-Debrecen-CERN megbeszélései

Schools, education _(Iskolák, oktatás)

Grants _(Pályázati támogatások)

  • Projects supported by the Hungarian Scienctific Research Fund (OTKA): Htmlen Htmlhu

Links

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
Xlsxls VT_10_Mell_1_IPszam_revizio_2013_RMI_NFO.xls r1 manage 8.0 K 2013-03-27 - 19:19 FerencSikler IP cím és licensz kérdőív
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r312 | r33 < r32 < r31 < r30 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r31 - 2013-04-01 - FerencSikler
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback